Liên Danh Nhân Hoà chính thức là Tân Ban Chấp Hành
của Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California
cho nhiệm kỳ 2010-2012.